TRUDNY SĄSIAD W SPÓŁDZIELCZYM BUDYNKU.

            Hałaśliwy sąsiad potrafi naprawdę uprzykrzyć życie. Nie wszyscy wiedzą, że konieczność zachowania ciszy obowiązuje nie tylko w nocy w godz. od 2200 do 600 rano, ale – jeśli hałas jest uporczywy i trudny do zniesienia – również w ciągu dnia. Gdy lokator przeprowadza generalny remont, z wyburzeniem ścian i skuwaniem podłóg włącznie, powinien uprzedzić sąsiadów o możliwym hałasie.

            Kolejny już raz piszemy o trudnym sąsiedztwie w naszych budynkach, ponieważ przypadki jego występowania odnotowujemy corocznie, w różnej formie i o różnym natężeniu. Sama Administracja spółdzielcza nie posiada, poza perswazją, narzędzi prawnych do skutecznej eliminacji takich zachowań. Szczególnie po ostatnich zmianach w ustawie
o spółdzielniach mieszkaniowych, które wyeliminowały prawną możliwość wyprowadzenia takiej osoby z członkowstwa w spółdzielni i ze spółdzielczego mieszkania. Ale po kolei.

Hałas w nocy

            Gdy właściciel lokalu sam, lub jego podnajemcy, pomimo regularnie płaconego czynszu imprezują do późna w nocy. Towarzyszą temu przedłużające się pożegnania na klatce, śpiewy, przekleństwa. Wielu sąsiadów chce wzywać policję, straż miejską. Zanim to zrobią powinni porozmawiać z właścicielem, któremu zależeć powinno na dobrych relacjach z sąsiadami. Powinien zatem wpłynąć na swoje zachowanie lub swoich podnajemców.

            Jeśli to nie pomoże, niezbędna staje się interwencja policji lub straży miejskiej. Wtedy służby mogą ukarać użytkowników uciążliwego lokalu na podstawie art. 51 par. 1 kodeksu wykroczeń. Przepis ten mówi, że kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Wymiar kary może być wyższy, jeżeli czyn ten ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka.

            Policja lub straż miejska ma prawo wystawić mandat w wysokości od 100 zł do
500 zł. Gdy sprawca zakłóceń odmówi jego przyjęcia, funkcjonariusz może wystąpić
z wnioskiem o ukaranie go do sądu rejonowego.

Niezadowolony z hałasów sam hałasuje

            Nie każdy hałas jest wykroczeniem. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego
w Tarnowie z 29 sierpnia 2002 r. (sygn. akt II Waz 122/02) spokój publiczny, porządek lub spoczynek trzeba zakłócić umyślnie.

            Starszym, schorowanym ludziom często wydaje się, ze sąsiedzi robią im na złość
i głośno słuchają muzyki, pozwalają dzieciom biegać po mieszkaniu i krzyczeć, uporczywie spuszczają wodę w toalecie lub umyślnie stukają obcasami po podłodze czy słuchają głośno grającego telewizora.

Są to normalne odgłosy codziennego życia, które trzeba zaakceptować.

            Reakcją osób starszych i chorych na takie odgłosy, które uważają, że są to hałasy przekraczające przeciętną miarę, nadmierne i uciążliwe, a nawet powodowane specjalnie – bywa upominanie sąsiadów poprzez stukanie w grzejniki, czasami kilkakrotnie w ciągu dnia lub stukanie w sufit.

            Sąd który zajmował się tą sprawą, zwrócił uwagę, że młoda rodzina ma inne potrzeby i zachowania niż osoby starsze, zakołatanie w grzejniki, jako reakcje na odgłosy od sąsiadów uznał za naganne.

Groźny pies biegający samopas.

            Reakcji wolno biegającego psa, wypuszczonego przez właściciela z lokalu, nie da się przewidzieć. Nawet jeżeli jest to pies łagodny i nikogo dotychczas nie pogryzł.

Takie postępowanie (samodzielne wypuszczanie psa) może stanowić wykroczenie, bo zgodnie z treścią art. 77 kodeksu wykroczeń ten, kto nie zachowuje środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 250 zł lub karze nagany.

Graty i kraty na korytarzu

            Częsty widok w blokach to kraty odgradzające część korytarza oraz sterty niepotrzebnych mebli i różnych bezużytecznych przedmiotów pod drzwiami mieszkań, które stanowią poważne zagrożenie w razie pożaru.

            Zaś art. 82 § 1 kodeksu wykroczeń wskazuje, że karze aresztu, grzywny lub nagany podlega ten, kto dokonuje czynności, które mogą wywołać:

- pożar, lub jego rozprzestrzenianie się,

- utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji (poprzez zastawianie    
materiałami łatwopalnymi dróg ewakuacji),

- uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic i innych
instalacji wpływających na stan bezpieczeństwa p.poż, a także tarasowanie wejść  
ewakuacyjnych oraz okien dla ekip ratowniczych.

            Za stan bezpieczeństwa w budynkach wielorodzinnych odpowiedzialni są zarządcy nieruchomości (spółdzielnie, wspólnoty). Przy braku działań to one narażają się na kary.

Trawnik jak parking

            Wielu mieszkańców z braku miejsc parkingowych w pobliżu swoich domów parkuje na trawnikach.

Takie zachowanie może słono kosztować. Art. 49 § 1 kodeksu wykroczeń zabrania, zatrzymywania pojazdu w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone. A jeśli dodatkowo ktoś niszczy lub uszkadza roślinność, to na podstawie art. 144 § 1 kodeksu wykroczeń podlega karze grzywny do 1000 zł lub karze nagany.

Notatki z miejsca zdarzenia

            Jeżeli nasz sąsiad uprzykrza nasze życie, którymś z wymienionych przypadków zachowań, możemy wezwać patrol policji, lub straży miejskiej. To bardzo ważne, gdy chcemy by w dalszym postępowaniu włączyła się do pomocy administracja spółdzielni mieszkaniowej. Za pierwszym razem skończy się pewnie na upomnieniu, ale w naszym interesie jest, aby spisano protokół z interwencji lub sporządzono notatkę służbową. Zapiszmy datę zdarzenia i dane funkcjonariuszy, bo może się to nam przydać w przyszłości.

            Jeżeli sąsiad zlekceważy upomnienie, a wybryki się powtarzają, wezwani po raz kolejny funkcjonariusze policji lub straży miejskiej mogą sporządzić wniosek o ukaranie sąsiada na podstawie kodeksu wykroczeń. Mogą, ale nie muszą. Gdy tego nie zrobią, możemy sami złożyć taki wniosek w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca naszego zamieszkania.

Ważneprzy tym, że zachowanie sąsiada musi być uporczywe i powtarzalne, a także musi mieć on świadomość, że jest ono niemiłe innym mieszkańcom.

Wniosek nie podlega opłacie. Powinien zawierać: imię, nazwisko oraz adres obwinionego (lub inne niezbędne dane dla ustalenia tożsamości), rodzaj czynu którego się dopuścił, wraz
z podaniem miejsca, czasu, sposobu i okoliczności, w których do tego doszło, ewentualne dowody (np. notatka z interwencji sporządzona przez funkcjonariusza), nasze dane jako osoby pokrzywdzonej.

            Jeśli nasz wniosek zostanie przyjęty, działamy w charakterze oskarżyciela prywatnego i podlegamy ścisłym rygorom: procesu karnego, co oznacza, że jeśli wycofamy wniosek, to postępowanie zostanie umorzone, a gdy będziemy obstawać przy ukaraniu sąsiada, powinniśmy powołać dowody na jego winę (dlatego dobrze jest przechowywać informacje
o interwencjach policji, straży miejskiej i protokóły czynności).

Ps. Tekst zawiera wypisy z artykułu red. Katarzyny Klukowskiej z „Gazety Wyborczej”, konsultowanego przez adwokata p. Marzenę Świerkowską – Wojciechowską.

            Informujemy jednocześnie, że w sytuacji zaistnienia podobnych przypadków w naszej spółdzielni, służby prawno – administracyjne ŻSM, włączą się do pomocy, pod warunkiem zebrania przez zainteresowanego informacji i dowodów, zgodnie ze wskazanymi w tekście.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu