U_RN_44_2014 •PDF• 

UCHWAŁA NR 44/2014

Rady Nadzorczej ŻSM z dnia 29.10.2014r.

W sprawie : wyboru biegłego rewidenta.

§ 1

Na podstawie § 41 ust 1 pkt 13 Statutu ŻSM, Rada Nadzorcza przyjmuje ofertę na badanie sprawozdania finansowego Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2014r., złożoną przez Biegłą Rewident Panią Krystynę Krzysztofik-Pogodę.

Wynagrodzenie za czynności objęte umową ze spółdzielnią, ustala się na kwotę 8.800zł netto plus 23% VAT, co stanowi kwotę brutto 10.824,-zł
słownie: dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail sekretariat@zsm.net.pl

 

Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail odkinfotv@gmail.com

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail klubkoliber@poczta.onet.pl 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu